Regulamin sklepu internetowego WIGMET

I.    Podstawowe pojęcia

 1. Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Waldemara Maślankę i Tomasza Dyrsowicz prowadzących działalność pod firmą WIGMET S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra, NIP 5010015997, BDO 000011952, biuro@sklepwigmet.pl, zwanego dalej Sprzedawcą.
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
  2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
  3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)
  4. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem
  5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
  6. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
  8. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
  9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci 

II.    Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

III.    Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Żeby zamówić produkt w tym celu należy:
  1. wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. po wybraniu produktów, należy uzupełnić formularz zamówienia,
  4. należy wskazać sposób dostawy oraz formy płatności, 
  5. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
  6. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
  7. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (nie dotyczy wyboru sposobu płatności za pobraniem).
 3. Składając zamówienie i dokonując płatności, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem – oferta zostaje złożona z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca przesyła Klientowi elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.

IV.    W jaki sposób mogę dokonać płatności?

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność gotówką przy odbiorze.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy lub przekazania ich Sprzedawcy przy odbiorze.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, w tym płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku wyboru opcji płatność elektroniczna, płatności należy dokonywać niezwłocznie, w dniu złożenia zamówienia realizacji usługi, za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl), na zasadach określonych przez ten serwis.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.dotpay.pl/
 6. W przypadku wyboru opcji płatność przy odbiorze – płatność musi być dokonana przy odbiorze produktu. 

V.    Zakładanie Konta Użytkownika

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz hasło do konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt I.1 Regulaminu. 

VI.    Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktu należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 2. Początek biegu terminu na realizację zamówienia należy liczyć od dnia:
  1. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy/zaksięgowania płatności (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem bankowym lub elektronicznym),
  2. przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem).
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawy poza Polskę są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 5. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
  1. terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz
  2.  terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 7. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 8. Szczegółowe informacje na temat dostawy, w tym jej kosztów oraz terminów wysyłki znajdują się w zakładce „WYSYŁKA” na stronie Sklepu.
 9. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 10. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 11. Sprzedawca dołącza paragon albo fakturę VAT (zgodnie z wyborem Klienta) dotyczącą zamówienia. 

VII.    Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  6. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  8. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  9. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.    .

VIII.    Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Produkty sprzedawane w sklepie są produktami używanymi.
 2. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 ustawy – kodeks cywilny.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktów (dotyczy Klientów będących Konsumentem). W przypadku zaistnienia wad Produktów, Klient będący Konsumentem może korzystać z procedury reklamacyjnej, o której mowa w ust. 4 – 7.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 5. W zgłoszeniu należy określić wadę , jaką zdaniem Konsumenta towar posiada, oraz jeżeli to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 7. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
 8. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

IX.    Warunki techniczne:

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby dokonać zakupu produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu

X.    Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu m.in. na  zmiany przepisów prawa, orzeczenia sądowe, zmiany sposobów płatności i dostaw, danych adresowych, zmian technicznych i technologicznych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 2. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. umowa prowadzenia Konta Użytkownika), o zmianie Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do Konta Klienta. Regulamin ze zmianami zostanie opublikowany na stronie Sprzedawcy.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu dni od ich ogłoszenia.
 5. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, o czym może poinformować Sprzedawcę poprzez złożenie oświadczenia o braku akceptacji nowego regulaminu w okresie 14 dni od ogłoszenia zmian. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta umowy o prowadzenie Konta w sklepie, łączącej go z Sprzedawcą, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.
 6. Brak złożenia przez Klienta w/w oświadczenia w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.

XI.    Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza Polski, powinien poinformować o tym Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).      

Nasze dane do kontaktu: przez ''WIGMET” S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka, os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra, biuro@sklepwigmet.pl
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Proszę odesłać Produkt - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. 
Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Nasze dane do kontaktu: ''WIGMET” S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka, os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra, biuro@sklepwigmet.pl
Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*... następujących rzeczy*… polegającej na*.....    
Numer rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………………….
Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data .........................................................     
* uzupełnic